سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

مقاله ترجمه انگلیسی به فارسی توسط مترجم اول


ترانسفورماتور تغذیه غوطه ور در روغن + ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده ac + مشخصات عایق کاری+ کاغذ آغشته به روغن + شکاف (گاف) روغن + عایق کاری turn-to-turn +عایق کاری  section-to-section

مشخصات عایق کاری ترانسفورماتور (مبدل) تغذیه غوطه ور در روغن تحت ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده AC

 

 

Insulation Characteristics of Oil-immersed Power Transformer under Lightning Impulse and AC Superimposed Voltage

 

 

ABSTRACT

The insulation performance of an oil-immersed power transformer against lightning surges is verified by applying a lightning impulse (LI) voltage alone. However, the surge voltage generated at the transformer terminal in an actual system is superimposed over the ac operating voltage. Particularly for UHV- and 500 kV-class, where the ratio of ac operating voltage to the LI withstand voltage is high, the insulation characteristics for this LI and ac superimposed voltage are crucial factors to study the insulation design. Accordingly, this paper reviewed the research results of insulation characteristics of transformers for the superimposed voltage. Subsequently, these results were evaluated from perspectives of an insulation coordination and transformer insulation test. The insulation elements of transformers covered were the turn-to-turn and section-to section insulation, for which the LI test is key for insulation design. As a result, for the section-to-section insulation for a shell-type transformer and the turn-to-turn insulation, the breakdown (BD) voltage for the superimposed voltage remained unchanged from the result when the LI was applied alone. Conversely, for the section-to-section insulation of a continuous disk winding for a coretype transformer, the BD voltage attributable to the superimposed voltage declined by about 10% to 20% from that when the LI was applied alone if the oil-impregnated paper component ratio compared to the oil-gap length was low. This is because the oil gap was primarily responsible for the BD and flaws were generated there when the ac voltage was applied. On the other hand, when this ratio was increased, the oil-impregnated paper part was primarily responsible for BD and the decline in BD voltage could be suppressed. For the section-to-section insulation for the interleaved disk winding, the BD voltage attributable to the superimposed voltage remained constant from that when the LI was applied alone. This is because the BD was determined by the LI partial discharge inception at the turn-to-turn part of the section-to-section insulation, where the superimposed voltage made little impact on BD. Based on the above, the LI test is considered adequate to verify the insulation performance of the section-to-section insulation for a shell-type transformer and for an interleaved disk winding and the turn-to-turn insulation against surge overvoltage. Conversely, for the section-to-section structure of a continuous disk winding, the influence of the ac voltage must be taken into account. These results are key findings for rationalizing transformers while maintaining their insulation reliability.

Index Terms — Oil-immersed power transformer, lightning impulse and ac superimposed voltage, insulation characteristics, oil-impregnated paper, oil gap, turn-toturn insulation, section-to-section insulation.

چکیده

عملکرد عایق کاری ترانسفورماتور تغذیه غوطه ور در روغن در برابر ضربه های صاعقه به تنهایی با اعمال ولتاژ ضربه صاعقه (LI) تایید می گردد. هرچند، ولتاژ ضربه ایجاد شده در پایانه ترانسفورماتور در یک سیستم واقعی اضافه شده بر ولتاژ کار ac است. بویژه در کلاس UHV و 500 کیلوولت که نسبت ولتاژ کار ac به ولتاژ تحمل بالا است، مشخصات عایق کاری برای این ولتاژ اضافه شده LI و ac فاکتور کلیدی به منظور مطالعه طراحی عایق کاری است. بر این اساس، این مقاله نتایج تحقیقات مشخصات عایق کاری ترانسفورماتورها برای ولتاژ اضافه شده را بررسی می کند. در ادامه، این نتایج از دیدگاه های هماهنگی عایق کاری و تست عایق کار ترانسفورماتور ارشیابی می شوند. عناصر عایق کاری ترانسفورماتورهای پوشش داده شده شامل عایق کاری turn-to-turn (دور-به-دور) و section-to-section (مقطع-به-مقطع) بود که تست LI در آن ها برای طراحی عایق کاری کلیدی است. در نتیجه، وقتی فقط LI اعمال می شود، ولتاژ جرقه زنی (BD) ولتاژ اضافه شده برای عایق کاری section-to-section در ترانسفورماتور نوع زرهی و عایق کاری turn-to-turn بدون تغییر باقی ماند. در مقابل، اگر نسبت مولفه کاغذ آغشته به روغن در مقایسه با طول شکاف (گاف) روغن کم باشد، ولتاژ BD قابل اسناد به ولتاژ اضافه شده برای عایق کاری section-to-section سیم پیچ دیسکی پیوسته در ترانسفورماتور هسته دار به اندازه حدود 10 تا 20 درصد نسبت به وقتی که LI به تنهایی اعمال شود کاهش می یابد. چرا که این شکاف روغن اساسا مسئول BD بود و وقتی ولتاژ ac اعمال می شد نقص هایی ایجاد می گردید. از طرف دیگر، وقتی این نسبت افزایش می یافت، قطعه کاغذ آغشته به روغن اساسا مسئول BD بود و می توان افت در ولتاژ BD را فرونشاند. ولتاژ BD قابل اسناد به ولتاژ اضافه شده برای عایق کاری section-to-section سیم پیچ جاگذاری دیسکی در مقایسه با وقتی که LI به تنهایی اعمال می شد ثابت باقی ماند. چرا که BD با آغاز تخلیه جزئی LI در قطعه turn-to-turn عایق کار section-to-section تعیین می شد و تست LI برای تایید عملکرد عایق کاری section-to-section ترانسفورماتور زرهی و سیم پیچ بین ورقی و عایق کاری turn-to-turn در برابر ولتاژ اضافی ضربه کافی بود. در مقابل، باید تاثیر ولتاژ ac برای ساختار section-to-section سیم پیچ پیوسته دیسکی را در نظر گرفت. این نتایج یافته های کلیدی برای منطقی سازی ترانسفورماتورها در عین حفظ پایایی عایق کاری آن ها می باشند.

عبارات کلیدی- ترانسفورماتور تغذیه غوطه ور در روغن، ضربه صاعقه و ولتاژ اضافه شده ac، مشخصات عایق کاری، کاغذ آغشته به روغن، شکاف (گاف) روغن، عایق کاری turn-to-turn ، عایق کاری section-to-section

1 INTRODUCTION

THE insulation performance of a power transformer is verified by the lightning impulse (LI) voltage test and the ac voltage test [1, 2]. The LI test mainly verifies surge overvoltage whereas the ac test verifies the normal operating voltage and temporary overvoltage during operation [3, 4].

These tests are performed by applying the respective voltage waveforms alone. On the other hand, the surge voltage generated at the transformer terminal in an actual system is superimposed over the ac operating voltage to form a waveform that differs from the LI voltage waveform. Consequently, the insulation characteristics of a transformer for the voltage under combined conditions with the LI voltage superimposed over the ac voltage (hereinafter referred to as the “superimposed voltage”) are crucial factors to study the insulation design. For UHV- and 500 kV-class transformers in particular, with a high ratio of ac operating voltage to the lightning impulse withstand voltage (LIWV) [1, 2], it is important to clarify the insulation characteristics attributable to this difference in waveform. Where the insulation characteristics vary due to the presence of ac voltage, the influence of the ac voltage must be taken into consideration for the LI test. 

  1. مقدمه

عملکرد عایق کاری ترانسفورماتور تغذیه توسط تست ولتاژ ضربه صاعقه (LI) و تست ولتاژ ac تایید می شود. تست LI اساسا ولتاژ ضربه اضافی را تایید می کند در حالی که تست ac ولتاژ کار نرمال و ولتاژ اضافی موقت در طول عملیات را تایید می کند.

این تست ها تنها با اعمال فرم های موج مربوطه ولتاژ انجام می شوند. از طرف دیگر، ولتاژ ضربه ایجاد شده در پایانه ترانسفورماتور در سیستم واقعی اضافه شده بر ولتاژ کار ac اعمال می شود تا فرم موجی که با فرم موج ولتاژ LI تفاوت دارد تشکیل گردد. در نتیجه، مشخصات عایق کاری ترانسفورماتور برای ولتاژ تحت شرایط ترکیبی و با ولتاژ LI اضافه شده به ولتاژ ac (از این به بعد به عنوان "ولتاژ اضافه شده" خوانده می شود)  فاکتورهای اصلی برای مطالعه طراحی عایق کاری هستند. بویژه مهم است. مشخصات عایق کاری قابل اسناد به این تفاوت در فرم موج برای ترانسفورماتورهای کلاس UHV و 500 کیلوولت با نسبت بالای ولتاژ کار ac به ولتاژ تحمل ضربه صاعقه (LIWV) روشن شود. در جایی که مشخصات عایق کاری به دلیل حضور ولتاژ ac تغییر می کند، باید تاثیر ولتاژ ac برای تست LI در نظر گرفته شود.

دانلود مقاله با ترجمه فارسی


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد