سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

اصول و روش های ترجمه توسط مترجم اول


ترجمه مقاله - ترجمه تخصصی  - ترجمه مقاله  ISI - ترجمه فوری متون - ترجمه دانشجویی - ویرایش مقاله - ترجمه چکیده پایان نامه - ترجمه کاتالوگ  - ترجمه  بروشور   - ترجمه  وب سایت و وبلاگ - ترجمه فایل صوتی و تصویری - ترجمه کتاب - ترجمه نامه های اداری -  ترجمه اسناد - انگلیسی به فارسی - فارسی به انگلیسی

ترجمه (translation ) عمل تغییر یك متن یا گفتار از یك زبان به زبان دیگر است .این تنها تعریفي ابتدایي و عامیانه از لفظ ترجمه است .شخصي كه عمًلاً درگیر كار ترجمه است را مترجم (translator)  مي نامند و علمي كه اصول  و روش ترجمه را مورد مطالعه قرار می دهد علم ترجمه شناسي  (translatology) نامیده  ميشود و شخصي كه آگاه به این علم بوده و یا  آن را مطالعه مي كند (translatologist) ترجمه شناس نامیده می شود

معمولآً در ترجمه ،ما با دو زبان سرو كار داریم و در نتیجه مقایسه و مقابله دو زبان مطرح مي شود.

  بنابراین ،مي توان گفت كه ترجمه شناسي بخشي از زبان شناسي مقابله اي (contrastive linguistics)  است.  

(language۱= L۱   زباني كه در آن زبان كار ترجمه را شروع مي كنیم معموًلاً زبان اول /مبدا نامیده مي شود و زباني كه ترجمه به آن ختم مي شود زبان دوم /زبان  Source language  = SL) یا  Target language =TL  )  یا (language ۲=L۲   مقصد نامیده میشود.

علاوه بر واژه translation  از واژه دیگري نیز براي ترجمه استفاده مي شود  كه آن واژه  interpretation  است كه به معني ترجمه ،تعبیر یا تفسیر مي باشد و شخصي كه این كار  را انجام  ميدهد مترجم یا  interpreter نامیده مي شود .امروزه واژه (interpreter ) (مفسر) بیشتر براي مترجمان شفاهي و همزمان به كار ميرود.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد