سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

تعریف ترجمه  و نقطه نظرات مختلف در این باره توسط مترجم اول


ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله ، ترجمه کتاب، ترجمه چکیده ،  ترجمه فارسی به انگلیسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی

  نظرهای ارائه شده درباره  ترجمه

 براي   واژه « ترجمه» تعاریف مختلفي از  سوي متخصصان فن بیان شده است كه در اینجا به اختصار چند  مورد را بررسي  ميكنیم.

تعریف ترجمه و نقطه نظرات مختلف در این باره

 

Translation is the replacement of textual material in one   language by equivalent textual material in another language.

الف- ترجمه جایگزیني مواد متني است در یك زبان( زبان مبدأ) با مواد متني معادل در زبان دیگر ( زبان مقصد)

‌ب - ترجمه عبارت است از پیدا كردن نزدیكترین معادل طبیعي پیام زبان دهنده در زبان گیرنده ،نخست از لحاظ معنایي و دوم از لحاظ سبك

‌ج - ترجمه فني است كه یك پیام نوشتاري در زباني  را با همان پیام در زبان  دیگر جایگزین مي كند. ترجمه كوششي است در جهت جایگزیني یك تجربه و یا فرمول خاصي از جهان پیرامون به زبان دیگر

 

 نظرهای ارائه شده در باره ترجمه

 الف- یك ترجمه مثل پشت قالي فقط مي تواند طرح كار را نشان دهد.

 ب- ترجمه كلمه به كلمه و یا خط به خط به این مي ماند كه دیوانه اي حرفهاي دیوانه اي دیگر را نقل كند 

ج- مترجم خائن است

مي بینیم كه تعریف دقیق  و فني ترجمه كار چندان  سادهاي نیست و بیشتر تعریف هایي كه تاكنون به دست داده شده اند غالبًاً  آن  قدر كلي و نظري است كه عمًلاً  هیچ گرهي از مشكلات مترجمان در كار  ترجمه نمي گشاید.

هر مترجم پس از سالها ترجمه ،تعریف تازه اي از كار ترجمه استنباط مي كند كه باز هم اغلب براي خودش قابل فهم است و نمي تواند هی چگونه رهنمود عملي در اختیار مشتاقان كار ترجمه و مترجمان   تازه كار قرار دهد.

اگر ترجمه را به صورت برگردان نوشته یا گفته اي از یك زبان به عنوان زبان مبدأ ، به زبان دیگر یا  زبان  مقصد تعریف كنیم ،مطلوب ترین نوع این برگردان زماني تحقق مي یابد كه تأثیر آن نوشته یا گفته در خواننده یا شنوندة زبان مبدأ به خواننده یا شنونده  زبان مقصد نیز منتقل شود. به عبارت ساده تر ،ترجمه عبارت است از برگردان متني از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون كوچكترین افزایش یا كاهش در این تعریف اگر چه دقیق است اما عملي نیست زیرا هیچ پیامي  (meaning ) یا معني (Form) صورت را نمي توان بدون تغییر در صورت و معني از زباني به زبان دیگر منتقل كرد .این مسئله به ساختارهاي  متفاوت زبانها بر مي گردد كه در بحث نسبیت زباني مفصل تر مورد بحث قرار م يگیرد.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد