سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

ویژگی های یك ترجمه خوب توسط مترجم اول


ترجمه مقاله - ترجمه تخصصی  - ترجمه مقاله  ISI - ترجمه فوری متون - ترجمه دانشجویی - ویرایش مقاله - ترجمه چکیده پایان نامه - ترجمه کاتالوگ  - ترجمه  بروشور   - ترجمه  وب سایت و وبلاگ - ترجمه فایل صوتی و تصویری - ترجمه کتاب - ترجمه نامه های اداری -  ترجمه اسناد - انگلیسی به فارسی - فارسی به انگلیسی

ترجمه خوب عبارت است از نزدیك ترین معادل در زبان مترجم برای مطلب مورد ترجمه ،با حفظ  مشخصات متن اصلی تا انجا كه ظرفیت زبان اول ایجاب كند و عجیب و دور از ذهن ننماید.

 

ویژگی های یك ترجمه خوب

 

Mollanazar (۲۰۰۱) says:

"A good translation is one which conveys the same message accurately, naturally and clearly".

  دلی فیتس می گوید:

ترجمه خوب عبارت است از نزدیك ترین معادل در زبان مترجم برای مطلب مورد ترجمه ،با حفظ  مشخصات متن اصلی تا انجا كه ظرفیت زبان اول ایجاب كند و عجیب و دور از ذهن ننماید.

  موریس نادو معتقد است:

یك ترجمه خوب در درجه اول باید ترجمه گون نباشد ،به عبارت دیگر مترجم با سلاست و روانی و  حفظ كیفیات متن اصلی ان را به زبان دوم برگرداند.

  نورتروپ فرای میگوید:

ترجمه  خوب ان است كه مفاد متن اصلی را بازگو كند .نوع دیگر ترجمه نیز وجود دارد كه خلق  دوباره متن است و بنابراین میتوان ان را اثری مستقل و جداگانه محسبو ب كرد.

  ارنست سمیونزنیز می گوید:

ترجمه خوب ،ترجمه ای است كه مفهوم و پیام متن اصلی را به علاوه فرم ( شكل بیان ) تا سر حد  امكان حفظ كرده باشد.

  طاهره صفارزاده می گوید یک مترجم خوب ان است که دارای چند ویژگی باشد:

مفهوم متن اصلی را برساند 

لحن نویسنده در ان حفظ شده باشد

مترجم زبان خاص و متناسب را دریافته باشد   واژگان درست و دقیق را انتخاب کرده باشد

متن ترجمه شده از نظر دستوری با متن اصلی تطابق داشته باشد  در برگرداندن جملات طول کلام نویسنده رعایت شده باشد  به علایم نگارشی و نقطه گذاری توجه شده باشد

  : یوجین نایدا   )١٩٧۴ (  می گوید:

ترجمه خوب ترجمه ای است که در ان مترجم توانسته باشد برای متن زبان مبدا نزدیکترین و مصطلح ترین معادل را در زبان مقصد بیابد . در چنین ترجمه ای نخست انتقال درست معنا مهم شمرده می شود  و سپس رعایت سبک

 

Dryden ( ۱۶۳۱-  ۱۷۰۰)  says :

  • the translator must  understand the  language of the   

  • the translator must  be familiar  with the author's thoughts. 

  • the translator must  look into  himself to  conform his  genius to that of the author's . 

if the thoughts  in the translator's  language and those of the author's are identical, then  rendering would occur smoothly.

if the thoughts in the translator's language and those of the author's are not identical , then  redressing is required .

اگر بخواهیم مجموع نظرات گفته شده درمورد یک ترجمه خوب را به شکل خلاصه در اوریم باید بگوییم که یک ترجمه خوب باید از دو ویژگی برخوردار باشد:

  ترجمه خوب باید دارای دقت و صحت باشد و مفهوم و سبک و لحن متن اصلی را داشته باشد.

   ترجمه خوب باید از سلاست و روانی برخوردار باشد و جملات ان مصنوعی نبوده و بوی ترجمه نداشته باشد.

 به عبارت دیگر زمانی که یک گویشور زبان مقصد ان ترجمه را می خواند  ان را به عنوان یک   نوشته طبیعی در ان زبان قبول داشته باشد.

معمولا صحت یک ترجمه را یک گویشور زبان مبدا می تواند بسنجد و روانی یک ترجمه را یک   گویشور زبان مقصد تعیین می کند.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد