سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

مقاله شیمی توسط مترجم اول


ترجمه مقاله - ترجمه تخصصی  - ترجمه مقاله  ISI - ترجمه فوری متون - ترجمه دانشجویی - ویرایش مقاله - ترجمه چکیده پایان نامه - ترجمه کاتالوگ  - ترجمه  بروشور   - ترجمه  وب سایت و وبلاگ - ترجمه فایل صوتی و تصویری - ترجمه کتاب - ترجمه نامه های اداری -  ترجمه اسناد - انگلیسی به فارسی - فارسی به انگلیسی

تهیه نانوذرات غیر پلاتینی برای الکترواکسیداسیون متانول در محیط قلیائی

مقاله نانوفناوری با عنوان تهیه نانوذرات غیر پلاتینی برای الکترواکسیداسیون متانول در محیط قلیائی
 
تهیه نانوذرات غیر پلاتینی برای الکترواکسیداسیون متانول در محیط قلیائی
چکیده
در این کار تحقیقاتی، الکترواکسیداسیون متانول در سطح نانو ذرات نیکل نشانده شده بر روی الکترود کربن سرامیک در محیط قلیائی با استفاده تکنیک ولتامتری چرخه ای مطالعه گردیده است. برای نشاندن ذرات نیکل در سطح الکترود کربن سرامیک از ترسیب الکتروشیمیائی در پتانسیل ثابت استفاده شده است. مطالعه سطح الکترود حاصل از نشاندن ذرات نیکل از طریق اسپکتروسکوپی روبش الکترونی نشان می دهد که ابعاد ذرات نیکل در حد 76-32 نانومتر است. رفتار الکتروشیمیائی الکترود حاصل در الکترولیت زمینه (پتاسیم هیدروکسید دسی مولار) مشابه رفتار الکترود نیکل در این الکترولیت می باشد. پایداری الکترود حاصل در الکترولیت زمینه بررسی شده سپس خواص الکتروکاتالیزی آن در قبال اکسیداسیون متانول مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که نانوذرات نیکل خواص الکتروکاتالیزی خوبی در قبال اکسیداسیون متانول دارند. اثر پارامترهای دخیل در اکسیداسیون متانول از جمله شرایط نشاندن نانوذرات نیکل، مقدار نیکل نشانده شده، غلظت متانول و غیره بررسی و بهینه گردیده است. در انتها پایداری الکترود حاصل نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. 
کلمات کلیدی: نانوذرات نیکل، الکترواکسیداسیون متانول، الکترود کربن سرامیک، محیط قلیائی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد