سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی توسط مترجم


نقش کارگزاران در سعادت و شقاوت جامعه از منظر قرآن و نهج ‏البلاغه

نقش کارگزاران در سعادت و شقاوت جامعه از منظر قرآن و نهج ‏البلاغه

The role of agents in bliss and misery of the society from Quran and Nahjolbalaghe view point

چکیده

به جهت پیشگیری از تأثیرگذاری نامطلوب کارگزاران در جامعه ضرورت دارد که ساختارهای مدیریتی به درستی و براساس آموزه‌های دین اصلاح شود تا امکان تخلف به حداقلِ ممکن برسد. اصلاحات در نگرش به مسئولیت، به کارگیری کارگزاران، رفتار کارگزاران با مردم، قوانین ناصحیح و ناقص از این جمله‌اند. گسترش فضای نقد عامل مهمی در پیشگیری از اثرگذاری ناصحیح کارگزاران است. تعامل مستمر با دانشمندان و نخبگانِ جامعه، دیگر راهی است که سبب برطرف شدن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شده و از انحراف مسئولان جلوگیری می‌کند.
در صورت بروز انحراف در اعتقاد و عملکرد کارگزاران، ضروری است که برخورد متناسب با تخلف صورت گرفته انجام پذیرد. اعمال مجازات برای کارگزاران متخلف که همواره با مشکلات و ممانعت همراه بوده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کلید واژه‏ ها: سعادت، شقاوت، کارگزاران، تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی نهج ‏البلاغه

 

Abstract 

To prevent adverse impact of agents on society, it is essential that management structures to be modified properly and based on the teachings of religion in order to minimize the possibility of infringement. These include reforms in attitude to responsibility, the use of agents, and agents' behavior with people, inaccurate and incomplete laws. Expansion of the criticism atmosphere is an important factor in preventing agents' incorrect impact. The ongoing interaction with scholars and elites of the society is another way that alleviates foibles and reinforce the strengths and prevent authorities' diversion. In the event of deviation in belief and performance of the agents, it is necessary to deal appropriately with violation done. The punishment of offending agents that has always been associated with problems and prevention, has particular importance.

Keywords: bliss, misery, agents, thematic interpretation of the Quran, thematic interpretation of the Nahjolbalaghe


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد